Абітурієнту

Правила прийому до Державного навчального закладу "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей"

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Заява про вступ до ДНЗ «Запорізький ПТКЛ», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди і середнього балу свідоцтва для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти та атестата для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти.
ЗАРАХУВАННЯ
Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання
КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК
Учні, які пройшли навчання у нашому ліцеї отримують освітньо-кваліфікаційний рівень — кваліфікований робітник за професіями: • Кухар; кондитер • Кухар; офіціант; адміністратор • Кухар; офіціант; бармен • Кухар; офіціант •

Нормативні документи

Номативні документи щодо прийому до ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей»

1.1 Правила прийому до ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499 (зі змінами).

1.2 ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» оголошує набір на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за професіями відповідно до ліцензії у межах ліцензійного обсягу (додаток 1).

1.3 До ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.4 Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни ,особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5 Прийом до ліцею здійснюється:

– для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» на базі повної загальної середньої освіти;

– для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» з отриманням повної загальної середньої освіти за наявності базової загальної середньої освіти.

1.6 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з місцевого бюджету м.Запоріжжя, або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.7    Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2.1 Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2 Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3 Правила прийому до Державного навчального закладу «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» на наступний календарний рік  розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі до «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджуються директором ліцею за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4 Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– здійснює роз’яснювальну роботу серед абітурієнтів та їх батьків;

– проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5 Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, буклети, проспекти, розроблені навчальним закладом .

Приймальна комісія працює:

 

понеділок з 8.00 до 16.30
вівторок з 8.00 до 16.30
середа з 8.00 до 16.30
четвер з 8.00 до 16.30
п’ятниця з 8.00 до 16.30
субота з 8.00 до 12.00
неділя – вихідний
перерва з 12.30 до 13.00

 

2.6 Прийом документів від вступників встановлюється з 18 травня 2020р до 21 серпня 2020 р.

3.1 Вступники подають особисто заяву про вступ до Державного навчального закладу «Запорізький ПТКЛ» вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

документ про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту або свідоцтво про повну загальну середню освіту (оригінал)) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал);
 • медичну довідку за формою 063-0 (довідка про щеплення – копія)
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • ідентифікаційний код (копія);
 • довідку про стан сім’ї та місце проживання;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Всі копії документів завіряються в установленому порядку.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу») або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4.1 Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди і середнього балу свідоцтва для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти та свідоцтва для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти.

Конкурсний відбір проводиться шляхом порівняння і аналізу середнього балу успішності із додатків до свідоцтва про базову та свідоцтва про середню освіту, випускникам, які мають однаковий конкурсний бал, перевага надається тим, хто має вищий бал з профільних дисциплін, або брав активну участь у громадському житті школи.

4.2 Вступні випробування проводяться поетапно за графіком, який затверджено наказом по ліцею.

4.3 Результати вступних випробувань оприлюднюються через п’ять днів після їх проведення.

4.4 Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5 Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

5.1 Зарахування поза конкурсом:

 • діти осіб, визначених учасником бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту; один із батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р № 2402-ІП;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2.Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ПІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ліцею третього атестаційного рівня за відповідними професіями;
 • особи, які вступають до Ліцею за цільовим направлення на навчання.

5.3.Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

5.4.У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора ліцею відповідно до рішення приймальної комісії.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між Ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7.Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з місцевого бюджету м.Запоріжжя або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих правил прийому до Державного навчального закладу «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти та Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

 

Розглянуті та прийняті на засіданні педагогічної ради, протокол
від 26.11.2019р. № 5

Затверджені наказом директора від 27 листопада 2019 р. № 388