Абітурієнту

Правила прийому до Державного навчального закладу "Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей"

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Заява про вступ до ДНЗ «Запорізький ПТКЛ», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди і середнього балу свідоцтва для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти та атестата для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти.
ЗАРАХУВАННЯ
Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання
КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК
Учні, які пройшли навчання у нашому ліцеї отримують освітньо-кваліфікаційний рівень — кваліфікований робітник за професіями: • Кухар; кондитер • Кухар; офіціант; адміністратор • Кухар; офіціант; бармен • Кухар; офіціант •

Нормативні документи

Номативні документи щодо прийому до ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей»

1.1  Правила прийому до ДНЗ «Запорізький професійний торгово- кулінарний ліцей» розроблені на підставі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499 (зі змінами).

1.2  ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» приймає громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах та оголошує набір на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за професіями відповідно до ліцензії у межах ліцензійного обсягу (додаток 1).

1.3 Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови, спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними, віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4 Прийом громадян до ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6 Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2.1 Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2 Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3 Правила прийому до Державного навчального закладу «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» на наступний календарний рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі до «Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України», затверджуються директором ліцею за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4 Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5  Правила прийому до ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:

перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні  випускників, строк навчання за професіями;

форми та ступеневість навчання;

обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

порядок проведення вступних випробувань (співбесіди) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;

порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

наявність місць в гуртожитку та умови їх надання.

порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6 Прийом документів від вступників встановлюється з 17 травня 2021 р. до 20 серпня 2021 р.

Приймальна комісія працює:

 

 

понеділок з 8.00 до 16.30
вівторок з 8.00 до 16.30
середа з 8.00 до 16.30
четвер з 8.00 до 16.30
п’ятниця з 8.00 до 16.30
субота з 8.00 до 12.00
неділя – вихідний
перерва з 12.30 до 13.00

3.1 Вступники подають особисто заяву про вступ до Державного навчального закладу «Запорізький ПТКЛ», вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 фотокарток розміром 3×4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4.1 Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за результатам співбесіди;

за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.

4.2 Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3 Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4 Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5.1 Зарахування поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2 Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, які вступають до ліцею за цільовим направлення на навчання.

5.3 Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4 У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5 Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора ліцею.

5.6 Зарахування до ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» на навчання за рахунок місцевого бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5 Контроль за дотриманням цих Правил прийому до Державного навчального закладу «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Розглянуті та прийняті на засіданні педагогічної ради, протокол від 03.11.2020р. № 2.

Затверджені наказом директора від 26.11.2020 р. № 308.