Звіт про атестацію

Атестація педагогічних працівників у закладі проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року № 1255/18550 (зі змінами) з метою активізації творчої діяльності педагогів, удосконалення професійної майстерності, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання учнів ліцею.

Обов`язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних працівників є дотримання законодавчих та нормативних вимог, об`єктивність в оцінюванні діяльності педагогів. З метою інформування про хід атестації в ліцеї  оформлено стенд „Атестаційний куток”, де можна ознайомитися з Положенням про атестацію педагогічних працівників, розпорядчими документами щодо атестації, перспективним планом атестації, графіком курсів підвищення кваліфікації педагогів та результатами атестації.

Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників свідчить про те, що атестація стала чинником професійного зростання педагогів ліцею. Цьому сприяла низка заходів, у тому числі різноманітність форм методичної роботи, спрямованої на виявлення, вивчення, пропаганду та поширення педагогічного досвіду через проведення відкритих уроків, позаурочних заходів, виступи на педагогічних радах, семінарах, проведення майстер – класів, творчих звітів.

У 2018-2019 навчальному році атестувались 12 педагогічних працівників ліцею, які своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації при  КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Атестація завершилася такими результатами:

 • відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

 • відповідає займаній посаді, встановлено 10 тарифний розряд.

 • Відповідає займаній посаді, підтверджено раніше присвоєнні

Атестація в ліцеї пройшла без скарг і порушень, дала змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі педагогів, внесла певні корективи в професійну діяльність педагогів.

Творчі звіти

В 2018-2019 навчальному році в нашому ліцеї атестувалося 12 педагогічних працівників. Кожен з педагогів підготував свій творчий звіт у вигляді власного портфоліо.

Портфоліо педагогів відповідає методичним рекомендаціям «Оформлення та головні вимоги до «Портфоліо» педагогічних працівників Державного навчального закладу «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей», затвердженого навчально-методичною радою ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» (Протокол № 2  від 10 жовтня 2017 року).

Кожен педагог, виходячи з вищеназваних вимог створив портфоліо –презентацію.

Аналіз творчих звітів

Поради працівникам, що атестуються

Портфоліо має створюватись за наступною структурою:

Розділ І. Анкета

Розділ ІІ. Діяльність в міжатестаційний період

 • проведення відкритих уроків;
 • проведення відкритих виховних заходів;
 • динаміка успішності та якості знань учнів з предмета;
 • динаміка успішності навчальних груп;
 • копії наказів «Про перевірку стану КМЗ» та «Про результати перевірки стану викладання предмета»;
 • участь в олімпіадах, конкурсах, МАН;
 • участь у методичній роботі ліцею;
 • публікації;
 • нагороди.

Розділ ІІІ. Список опрацьованої літератури в міжатестаційний період

До кожного Портфоліо висувалися такі вимоги:

 1. Системність і регулятивність самомоніторингу.
 2. Достовірність.
 3. Об’єктивність.
 4. Націленість автора на самовдосконалення.
 5. Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень.
 6. Акуратність і естетичність оформлення.
 7. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.
 8. Наочність результатів роботи.
 9. Технологічність.