Професійна підготовка

 1. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В. Основи охорони праці (Практичний курс): навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.;
 2. Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані. Навч.пос. – К.: Інкос, 2008. – 384 с.;
 3. Архипов В.В. Барное дело. Технология продукции и обслуживания в барах: 2-е изд. Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2016. – 240 с.;
 4. Архіпов В.В., Русавська В.А. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.
 5. Архипов В.В. Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира: учебное пособие. – К. Центр учебной литературы, 2016. – 234 с.;
 6. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.;
 7. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.;
 8. Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці: підручник для ПТНЗ. – 2-ге вид., допов., перероб. – К.: Вікторія, 2001. – 192 с.;
 9. Вознюк Н.М. Етика. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 212 с.;
 10. Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф., Чуприк Н.В., Анохіна Л.П. Етика ділового спілкування: / за редакцією Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. посібник.— К.: Центр учбової літератури, 2007— 344 с.;
 11. Дахно І.І. Ділова кар’єра. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.;
 12. Доцяк В.С. Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів: підручник для проф.техн. навч. закл. / В.С. Доцяк – К.: Наш час, 2014. – 400 с.;
 13. Доцяк В.С. Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів: підручник для проф.техн. навч. закл. / В.С. Доцяк – К.: Наш час, 2014. – 400 с.;
 14. Доцяк В.С. Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів: підручник для проф.техн. навч. закл. / В.С. Доцяк – К.: Наш час, 2014. – 400 с.;
 15. Доцяк В.С. Українська кухня. – Львів: Оріяна-нова, 1998. – 559 с.;
 16. Експрес-кулінарія. Страви за 30 хвилин [Електронний ресурс] // Inthernet archive. – 2020 – Режим доступу до ресурсу:  https://archive.org/details/kulinariia2014/page/n9/mode/2up;
 17. Етика ділових відносин : навчальний посібник / [Лесько О. Й.,
  Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. та ін. ] – Вінниця : ВНТУ, 2011. –309 с.;
 18. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: підручник. – вид. 5-те. – Львів: Афіша, 2001. – 350 с.;
 19. Зайцева Г.Т. Горпинко Т.М. Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів: Підручник для професійно-технічних навчальних закладів. – К.: Вікторія, 2002. – 400 с.;
 20. Задорожна І.П. Основи енергоефективності: навчально-методичний посібник для ПТНЗ / Задорожна І.П. – Львів – 2011 / с.78.;
 21. Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.;
 22. Інформаційні системи і технології. Навч.посіб./С.Г. Карпенко, В.В. Попов, Ю.А. Тарнавський, Г.А. Шпортюк. – К.: МАУП, 2004 – 192 с.;
 23. Калькуляция и учет : учеб. пособие / О. В. Мацикова, Т. Н. Болашенко, И. Л. Короткевич. – Минск: РИПО, 2019. – 195 с.
 24. Карпенко Р.В. Облік, калькуляція і звітність. Навчально-методичне видання. 2015 р. –341 с.
 25. Кужельний М. В., Левицька С. О. Організація обліку: Підручник. / М. В. Кужельний , С. О. Левицька.  — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 c.;
 26. Курс лекцій з дисципліни “Кухні народів світу” для студентів галузі знань 24 “Сфера обслуговування” спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” освітнього рівня “бакалавр”. Тернопіль: ТНТУ, 2018. – с.;
 27. Круль Г.Я. Основи готельної справи. Навч. посіб. / Г.Я. Круль.  – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с.;
 28. Кулинария: теоретические основы профессиональной деятельности: Учебное пособие в 2 ч. / О.М. Соловьева, Г.К. Миронова, А.П. Елепин. – М.: Академкнига/Учебник, 2007. – Ч. 1: 173 с.;
 29. Кулинария: теоретические основы профессиональной деятельности: Учебное пособие в 2 ч. / О.М. Соловьева, Г.К. Миронова, А.П. Елепин. – М.: Академкнига/Учебник, 2007. – Ч. 2: 205 с.;
 30. Любивець Л.П. Ділові папери: 2-е вид., перероб. і доп.— К.: Рад. школа, 1981. — 78 с. — Бібліогр.: с. 75—77.;
 31. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.;
 32. Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): підручник. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с.;
 33. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 384 с.;
 34. Навчальний посібник для учнів закладів професійної освіти «Основи підприємництва»
 35. Навчальний посібник “Робочий зошит з предмета “Облік, калькуляція і звітність””. – Казанка: Професійний аграрний ліцей, 2018. – 30 с.
 36. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій [Текст]: Навчальний посібник. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 560 с.;
 37. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: навч. посібник. 3-тє вид. – К.: “Центр учбової літератури”, 2009. – 344 с.;
 38. Организация работы сомелье. 2-е изд.: учебное пособие для студ. ВУЗов / В.В. Архипов. – К.: Центр учебной литературы, 2016. – 304 с.;
 39. Організація підприємств та обслуговування: підручник / С.Л.Костючик, Н.І.Мельник, В.О.Калиновський. – Камінь-Каширське: ДПТНЗ “Камінь-Каширське ВПУ”, 2009.;
 40. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник / За ред. П’ятницької Н.О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.;
 41. Официант, бармен: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.И. Ермакова. — М.: Академия, 2007. — 272 с.;
 42. Официант: повышенный уровень: учеб. пособие / Л.С. Кучер, Л.М.Шкуратова. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 64 с.;
 43. Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Димитрієвич Л.Р. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів: навчальний посібник. Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 441 с.;
 44. Погожих М.І., Пак А.О. Енергоефективні способи переробки харчової сировини: сушіння плодово-ягідної сировини: навч. посібник / М.І. Погожих, А.О. Пак. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 159 с.  ;
 45. Ростовський В.С., Шамян С.М. Барна справа: підручник – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 398 с.;
 46. Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування: підручник для учнів проф.-техн. навч. закл. – К.: ТОВ “ЛДЛ”, 2005. – 320 с.;
 47. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа. К.: Афіша, 2007. – 326 с.;
 48. Самодай В.П., Кравченко А.І. Організація ресторанної справи: навч. посіб. / В. П. Самодай, А. І. Кравченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 424 с.;
 49. Сирохман І.В., Лебединець В.Т. Асортимент і якість кондитерських виробів. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 636 с.
 50. Старовойт Л.Я. Косовенко М.С. Смирнова Ж.М. Кулінарія. – К.: Генеза, 1999. – 432 с.;
 51. Стахмич Т. М., Пахолюк О. М. Кулінарне мистецтво : Підручник: У 2 кн. — К. : Грамота, 2008. Кн. 1 : Технологія приготування їжі / Т. М. Стахмич, О. М. Пахолюк. — 2008. — 496 с. : іл.;
 52. Страви, закуски, напої, десерти барів і буфетів: Підручник / В.С.Доцяк, Л.О.Стременко, І.В.Стременко. – К.: Вища шк., 1998. – 519 с.: іл.
 53. Технологія м’яса та м’ясних продуктів: Підручник / М.М. Клименко, Л.Г. Віннікова, І.Г. Береза та ін. – К.: Вища освіта, 2006. – 640 с.;
 54. Технология приготовления коктейлей и напитков: учеб. пособие для нач. проф. образования / Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2005. – 352 с.;
 55. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник / Н.Г. Бутейкис, А.А. Жукова. – М.: Academa, 2001. – 300 с.;
 56. Технология продукции общественного питания: Учебник / Мглинец А. И., Акимова Н. А., Дзюба Г. Н. и др.; Под ред. А. И. Мглинца. – СПб.: Троицкий мост, 2010. – 736 с.
 57. Товарознавство (Харчові продукти): метод. вказ. до вивч. дисц. / М.Є. Бондарчук – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 52 с.
 58. Хоменко І.В. Еристика: мистецтво полеміки: навч.посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 192 с.;
 59. Хоменко І.В. Еристика: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 280 с.;
 60. Шинкаренко О.П., Сидорчук Т.П., Дідик Л.М. Технічне оснащення підприємств громадського харчування. Частина1 Механічне устаткування – Львів: Оріяна-Нова, 2005.;
 61. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: навч. посіб. – К.: Кондор, 2008. – 506 с.
 1. Браун Грэм, Хепнер Карон. Практическое пособие для официантов – М.: Финансы и статистика, 2006. – 272 с.
 2. Експрес-кулінарія. Страви за 30 хвилин [Електронний ресурс] // Inthernet archive. – 2020 – Режим доступу до ресурсу:  https://archive.org/details/kulinariia2014/page/n9/mode/2up;
 3. Ефимова Ю. Шведский стол: организация и технологии. – М.: Ресторанные ведомости, 2009. – 144 с.;
 4. Зварич П. Вареники, млинці, пампушки… . — К.: Техніка, 1995 – 84 с.  ;
 5. Зерова М.Я., Вассер С. Їстівні та отруйні гриби Карпатських лісів;
 6. Зигель С., Ленгер Х, Штиклер Г. Ресторанный сервис: Основы международной практики обслуживания для профессионалов и начинающих – М.: Центрполиграф, 2007. – 289 с.;
 7. Инч А. 1000 правил сервировки и столового этикета. Безупречные рекомендации лучшего английского дворецкого. – М.: АСТ, 2009. – 159 с.;
 8. Сергєєва О.Р. Кондитерські вироби: конспект лекцій. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. унів. економ. та права, 2008. – 155 с.;
 9. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія ресторанної справи» / А.І. Усіна, І.В. Сегеда; Харк.нац.акад.міськ.госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 96 с.;
 10. Лебедева С.Н. Курс “Санитария и гигиена питания” в схемах и рисунках. – Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2005. – 43 с.;
 11. Могильный М.П. Восточные сладости: технология, рецептуры, рекомендации. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 148 с.
 12. Паска М.З. Організація роботи сомельє / М.З. Паска. – Львів, 2019. – 44 с.;
 13. Петрова Г.О. Ароматизатори. – Херсон: ДНЗ “ХВПУРГ”, 2010. – 32 с.;
 14. Санітарія та гігієна ресторанного господарства: Методичні рекомендації. Уклад.: М.Ф. Корягіна. – К.: НУХТ, 2010. – 24с.;
 15. Тарасенко І.І. Устаткування закладів ресторанного господарства (механічне): опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2010. – 56 с.;
 16. Томан І. Мистецтво говорити;
 17. Торты и пирожные: Справ. пособие/З.Н. Пащук, Т.К. Апет, С.В. Дубинина. – Мн.: Выш. шк., 1991. – 346 с.;
 18. Устаткування готельно-ресторанних підприємств: конспект лекцій / укладач І.І.Тарасенко. – К.: КНУКМ, 2010. – 66 с.;
 19. Ханиш Х. Искусство сервировки: салфетки / Пер. с нем. – М.: Издательский дом “Ниола 21-й век”, 2000. – 144 с.;
 20. Хмельницька Людмила. Еволюція традиційної системи харчування українців / Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. Вип. 46. ​​2019.;
 21. Чалова Н.В. Практикум для официантов, барменов по обслуживанию посетителей в ресторанах. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 383 с.;
 22. Ятищук О.В. Українська народна кулінарія XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами художніх творів Г.Ф.Квітки-Основ’яненка) / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – Вип. 2.;