Професійна підготовка
 1. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В. Основи охорони праці (Практичний курс): навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.;
 2. Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані. Навч.пос. – К.: Інкос, 2008. – 384 с.;
 3. Архипов В.В. Барное дело. Технология продукции и обслуживания в барах: 2-е изд. Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2016. – 240 с.;
 4. Архіпов В.В., Русавська В.А. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.
 5. Архипов В.В. Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира: учебное пособие. – К. Центр учебной литературы, 2016. – 234 с.;
 6. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.;
 7. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.;
 8. Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці: підручник для ПТНЗ. – 2-ге вид., допов., перероб. – К.: Вікторія, 2001. – 192 с.;
 9. Вознюк Н.М. Етика. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 212 с.;
 10. Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф., Чуприк Н.В., Анохіна Л.П. Етика ділового спілкування: / за редакцією Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. посібник.— К.: Центр учбової літератури, 2007— 344 с.;
 11. Гуржий А.М. Основи інформаційних технологій: навч. посіб. для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти.-Київ: Літера ЛТД, 2023.-288с.
 12. Дахно І.І. Ділова кар’єра. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.;
 13. Доцяк В.С. Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів: підручник для проф.техн. навч. закл. / В.С. Доцяк – К.: Наш час, 2014. – 400 с.;
 14. Доцяк В.С. Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів: підручник для проф.техн. навч. закл. / В.С. Доцяк – К.: Наш час, 2014. – 400 с.;
 15. Доцяк В.С. Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів: підручник для проф.техн. навч. закл. / В.С. Доцяк – К.: Наш час, 2014. – 400 с.;
 16. Доцяк В.С. Українська кухня. – Львів: Оріяна-нова, 1998. – 559 с.;
 17. Експрес-кулінарія. Страви за 30 хвилин [Електронний ресурс] // Inthernet archive. - 2020 – Режим доступу до ресурсу:  https://archive.org/details/kulinariia2014/page/n9/mode/2up;
 18. Етика ділових відносин : навчальний посібник / [Лесько О. Й.,
  Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. та ін. ] – Вінниця : ВНТУ, 2011. –309 с.;
 19. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: підручник. – вид. 5-те. – Львів: Афіша, 2001. – 350 с.;
 20. Зайцева Г.Т. Горпинко Т.М. Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів: Підручник для професійно-технічних навчальних закладів. – К.: Вікторія, 2002. – 400 с.;
 21. Задорожна І.П. Основи енергоефективності: навчально-методичний посібник для ПТНЗ / Задорожна І.П. – Львів – 2011 / с.78.;
 22. Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.;
 23. Інформаційні системи і технології. Навч.посіб./С.Г. Карпенко, В.В. Попов, Ю.А. Тарнавський, Г.А. Шпортюк. - К.: МАУП, 2004 - 192 с.;
 24. Калькуляция и учет : учеб. пособие / О. В. Мацикова, Т. Н. Болашенко, И. Л. Короткевич. – Минск: РИПО, 2019. – 195 с.
 25. Карпенко Р.В. Облік, калькуляція і звітність. Навчально-методичне видання. 2015 р. –341 с.
 26. Кудінова А. Основи економічних знань: навч. посіб. для здобувачів професійної (професійно-технічної освіти).-Київ: ВЦ “Академія”, 2023.-208с. : іл.
 27. Кулинария: теоретические основы профессиональной деятельности: Учебное пособие в 2 ч. / О.М. Соловьева, Г.К. Миронова, А.П. Елепин. – М.: Академкнига/Учебник, 2007. – Ч. 1: 173 с.;
 28. Кулинария: теоретические основы профессиональной деятельности: Учебное пособие в 2 ч. / О.М. Соловьева, Г.К. Миронова, А.П. Елепин. – М.: Академкнига/Учебник, 2007. – Ч. 2: 205 с.;
 29. Любивець Л.П. Ділові папери: 2-е вид., перероб. і доп.— К.: Рад. школа, 1981. — 78 с. — Бібліогр.: с. 75—77.;
 30. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.;
 31. Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): підручник. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с.;
 32. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 384 с.;
 33. Навчальний посібник для учнів закладів професійної освіти «Основи підприємництва»
 34. Навчальний посібник “Робочий зошит з предмета “Облік, калькуляція і звітність””. – Казанка: Професійний аграрний ліцей, 2018. – 30 с.
 35. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій [Текст]: Навчальний посібник. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 560 с.;
 36. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: навч. посібник. 3-тє вид. – К.: “Центр учбової літератури”, 2009. – 344 с.;
 37. Организация работы сомелье. 2-е изд.: учебное пособие для студ. ВУЗов / В.В. Архипов. – К.: Центр учебной литературы, 2016. – 304 с.;
 38. Організація підприємств та обслуговування: підручник / С.Л.Костючик, Н.І.Мельник, В.О.Калиновський. – Камінь-Каширське: ДПТНЗ “Камінь-Каширське ВПУ”, 2009.;
 39. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник / За ред. П’ятницької Н.О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.;
 40. Официант, бармен: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.И. Ермакова. — М.: Академия, 2007. — 272 с.;
 41. Официант: повышенный уровень: учеб. пособие / Л.С. Кучер, Л.М.Шкуратова. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 64 с.;
 42. Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Димитрієвич Л.Р. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів: навчальний посібник. Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 441 с.;
 43. Погожих М.І., Пак А.О. Енергоефективні способи переробки харчової сировини: сушіння плодово-ягідної сировини: навч. посібник / М.І. Погожих, А.О. Пак. - Харків: ХДУХТ, 2015. - 159 с.  ;
 44. Ростовський В.С., Шамян С.М. Барна справа: підручник – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 398 с.;
 45. Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування: підручник для учнів проф.-техн. навч. закл. – К.: ТОВ “ЛДЛ”, 2005. – 320 с.;
 46. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа. К.: Афіша, 2007. – 326 с.;
 47. Самодай В.П., Кравченко А.І. Організація ресторанної справи: навч. посіб. / В. П. Самодай, А. І. Кравченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 424 с.;
 48. Сирохман І.В., Лебединець В.Т. Асортимент і якість кондитерських виробів. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 636 с.
 49. Старовойт Л.Я. Косовенко М.С. Смирнова Ж.М. Кулінарія. – К.: Генеза, 1999. – 432 с.;
 50. Стахмич Т. М., Пахолюк О. М. Кулінарне мистецтво : Підручник: У 2 кн. — К. : Грамота, 2008. Кн. 1 : Технологія приготування їжі / Т. М. Стахмич, О. М. Пахолюк. — 2008. — 496 с. : іл.;
 51. Технологія м’яса та м’ясних продуктів: Підручник / М.М. Клименко, Л.Г. Віннікова, І.Г. Береза та ін. – К.: Вища освіта, 2006. – 640 с.;
 52. Технология приготовления коктейлей и напитков: учеб. пособие для нач. проф. образования / Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2005. – 352 с.;
 53. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник / Н.Г. Бутейкис, А.А. Жукова. – М.: Academa, 2001. – 300 с.;
 54. Технология продукции общественного питания: Учебник / Мглинец А. И., Акимова Н. А., Дзюба Г. Н. и др.; Под ред. А. И. Мглинца. – СПб.: Троицкий мост, 2010. – 736 с.
 55. Товарознавство (Харчові продукти): метод. вказ. до вивч. дисц. / М.Є. Бондарчук – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 52 с.
 56. Хоменко І.В. Еристика: мистецтво полеміки: навч.посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 192 с.;
 57. Хоменко І.В. Еристика: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 280 с.;
 58. Шинкаренко О.П., Сидорчук Т.П., Дідик Л.М. Технічне оснащення підприємств громадського харчування. Частина1 Механічне устаткування – Львів: Оріяна-Нова, 2005.;
 59. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: навч. посіб. – К.: Кондор, 2008. – 506 с.
Додаткова література
 1. Браун Грэм, Хепнер Карон. Практическое пособие для официантов – М.: Финансы и статистика, 2006. – 272 с.
 2. Експрес-кулінарія. Страви за 30 хвилин [Електронний ресурс] // Inthernet archive. - 2020 – Режим доступу до ресурсу:  https://archive.org/details/kulinariia2014/page/n9/mode/2up;
 3. Ефимова Ю. Шведский стол: организация и технологии. – М.: Ресторанные ведомости, 2009. – 144 с.;
 4. Зварич П. Вареники, млинці, пампушки… . — К.: Техніка, 1995 - 84 с.  ;
 5. Зерова М.Я., Вассер С. Їстівні та отруйні гриби Карпатських лісів;
 6. Зигель С., Ленгер Х, Штиклер Г. Ресторанный сервис: Основы международной практики обслуживания для профессионалов и начинающих – М.: Центрполиграф, 2007. – 289 с.;
 7. Инч А. 1000 правил сервировки и столового этикета. Безупречные рекомендации лучшего английского дворецкого. – М.: АСТ, 2009. – 159 с.;
 8. Сергєєва О.Р. Кондитерські вироби: конспект лекцій. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. унів. економ. та права, 2008. – 155 с.;
 9. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія ресторанної справи» / А.І. Усіна, І.В. Сегеда; Харк.нац.акад.міськ.госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 96 с.;
 10. Лебедева С.Н. Курс “Санитария и гигиена питания” в схемах и рисунках. – Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2005. – 43 с.;
 11. Могильный М.П. Восточные сладости: технология, рецептуры, рекомендации. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 148 с.
 12. Паска М.З. Організація роботи сомельє / М.З. Паска. - Львів, 2019. - 44 с.;
 13. Петрова Г.О. Ароматизатори. – Херсон: ДНЗ “ХВПУРГ”, 2010. – 32 с.;
 14. Санітарія та гігієна ресторанного господарства: Методичні рекомендації. Уклад.: М.Ф. Корягіна. – К.: НУХТ, 2010. – 24с.;
 15. Тарасенко І.І. Устаткування закладів ресторанного господарства (механічне): опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2010. – 56 с.;
 16. Томан І. Мистецтво говорити;
 17. Торты и пирожные: Справ. пособие/З.Н. Пащук, Т.К. Апет, С.В. Дубинина. – Мн.: Выш. шк., 1991. – 346 с.;
 18. Устаткування готельно-ресторанних підприємств: конспект лекцій / укладач І.І.Тарасенко. – К.: КНУКМ, 2010. – 66 с.;
 19. Ханиш Х. Искусство сервировки: салфетки / Пер. с нем. – М.: Издательский дом “Ниола 21-й век”, 2000. – 144 с.;
 20. Хмельницька Людмила. Еволюція традиційної системи харчування українців / Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. Вип. 46. ​​2019.;
 21. Чалова Н.В. Практикум для официантов, барменов по обслуживанию посетителей в ресторанах. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 383 с.;
 22. Ятищук О.В. Українська народна кулінарія XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами художніх творів Г.Ф.Квітки-Основ’яненка) / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – Вип. 2.;
Загальноосвітня підготовка 10 клас
1.Українська література (рівень стандарту) / О.Авраменко, В. Пахаренко.- К.: Грамота, 2018.- 256 с.
2.Українська мова(рівень стандарту) / О.Авраменко.- К.: Грамота, 2018.- 208с.
3.Зарубіжна література(рівень стандарту) /О.М. Ніколенко, О.В.Орлова, Л.Л.Ковальова. - К.: Грамота, 2018.- 208 с.
4.Математика (рівень стандарту) /Г.П. Бевз, В.Г.Бевз. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2018.- 288 с.
5.Фізика (рівень стандарту) /М.В.Головко, Ю.С.Мельник, Л.В.Непорожня,В.В.Сіпій. - К.: Педагогічна думка, 2018.- 256 с.
6. Географія (рівень стандарту) /В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова, А.І.Довгань. - К.: Генеза, 2018.- 192 с.
7.Всесвітня історія (рівень стандарту) /Т.В.Ладиченко. - К.: Генеза, 2018.- 160 с.
8.Історія України (рівень стандарту) /О.І.Пометун, Н.М.Гупан. - К.: УОВЦ «Оріон», 2018.- 256 с.
9.Історія: Україна і світ (рівень стандарту) /О.В. Гісем. - Харків: Вид-во «Ранок», 2018.- 256 с.
10.Громадянська освіта (рівень стандарту) /О.О.Гісем, О.О.Мартинюк. - Харків: Вид-во «Ранок», 2018.- 192 с.
11.Захист Вітчизни (рівень стандарту) /І.М.Гарасимів, К.О.Пашко, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. - Тернопіль: Аристон, 2018.- 256 с.
12. Захист Вітчизни . Основи медичних знань (рівень стандарту) /А.А.Гудима, К.О. Пашко, І.М.Гарасимів,М.М.Фука. - Тернопіль: Аристон, 2018.- 192 с.
13.Англійська мова ( рівень стандарту) /О.Д.Карп`юк. - Тернопіль: «Видавництво Астон», 2018.- 256 с.
14. Біологія (рівень стандарту) /Р.В.Шаламов, Г.А.Носов, М.С.Каліберда, А.В.Коміссаров. - Харків: Соняшник, 2018.- 312 с.
15.Хімія (рівень стандарту) О.Г. Ярошенко /. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018.- 208 с.
16. Німецька мова (рівень стандарту) /С.І.Сотнікова, Г.В.Гоголєва. - Харків: Вид-во «Ранок», 2018.- 208 с.
17.Французька мова (рівень стандарту) /Ю.М.Клименко. - К.: Генеза, 2018.- 224 с.
Загальноосвітня підготовка 11 клас
1.Українська література (рівень стандарту) / О.Авраменко.- К.: Грамота, 2019.- 256с.
2.Українська мова(рівень стандарту) / О.Авраменко.- К.: Грамота, 2019.- 208с.
3.Зарубіжна література(рівень стандарту) /О.М. Ніколенко, О.В.Орлова, Л.Л.Ковальова. - К.: Грамота, 2019.- 192с.
4.Математика (рівень стандарту) /Г.П. Бевз, В.Г.Бевз. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2019.- 272с.
5.Фізика і астрономія (рівень стандарту) /М.В.Головко, І.П.Крячко, Ю.С.Мельник, Л.В.Непорожня, В.В.Сіпій - К.: Педагогічна думка, 2019.- 288с.
6. Географія (рівень стандарту) /С.Г.Коберник, Коваленко Р.Р. – Камянець-Подільскький: Абетка, 2019.-176с.
7.Всесвітня історія (рівень стандарту) /Т.В.Ладиченко. - К.: Генеза, 2019.- 160с.
8.Історія України (рівень стандарту) /В.С.Власов, С.В.Кульчицький. - К.: Літера ЛТД, 2019.- 256с.
9.Історія: Україна і світ (рівень стандарту) /М.Мудрий, О.Аркуша.- К.: Генеза, 2019.- 304с.
10. Захист Вітчизни (рівень стандарту) /І.М.Гарасимів, К.О.Пашко, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. - Тернопіль: Аристон, 2019.- 256с.
11. Захист Вітчизни . Основи медичних знань (рівень стандарту) /А.А.Гудима, К.О. Пашко, І.М.Гарасимів,М.М.Фука. - Тернопіль: Аристон, 2019.- 192с.
Список творів для додаткового читання

СПИСОК ТВОРІВ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЧИТАННЯ

Для уроків позакласного читання і уроків із резервного часу

(за вибором учителя)

 

10 клас

 

Акутагава Р. :

«Слова Пігмея» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8301

«Расьомон» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=613

«Бататова каша» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8302

«Усмішка богів» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=624

«Сад» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=627

Бойн Дж. «Хлопчик у смугастій піжамі» https://www.ukrlib.com.ua/styslo-zl/printit.php?tid=10199

Бредбері Р. «Марсіанські хроніки» https://coollib.com/b/422851-rey-duglas-bredberi-marsianski-hroniki-povisti-opovidannya/read

Гавальда А.:

«35 кіло надії» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4446

Гамсун К. «Пан» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=319

Гоголь М.В.:

«Сорочинский ярмарок» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=5

«Ніс» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8138

«Мертві душі» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3

Гофман Е.Т.А.:

«Золотий гребінець» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=725

«Лускунчик або мишачий король» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=724

Грін Д. :

«У пошуках Аляски» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8136

«Паперові міста» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8135

Діккенс Ч.:

«Пригоди Олівера Твіста» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=132

«Домбі і син» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=727

Конрад Дж.:

 «Князь Роман» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8761

«Емі Фостер» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8169

Короленко В.Г.:

«У поганому товаристві» («Діти підземеля») https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1309

«Парадокс» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1306

«Без язика» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8166

«Ліс шумить» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8168

«Котляревський і Мазепа» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8167

Купер Ф.:

 «Звіробій» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3456&page=7

«Останній з могікан» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3457

Лондон Джек «Мартін Іден» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=879

Малларме С. :

«Квіти» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3611

«Привід» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3608

«Лебідь» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3610

Меріме П.:

«Кармен» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8145

«Маттео Фальконе» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2036

Міцкевич А. «Кримські сонети» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=313

Мопассан Г.:

«Життя» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=970&page=3

«Любий друг» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=923

новели:

«Пампушка» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=919

«Вендета» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=944

Прованська лірика:

Дж. Рюдель «Мені під час травневих днів…» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=586

Б. де Борн «Люблю травневий світлий час… (Сирвента)» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=587

Ремарк Е.М. «Три товариші» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3899

Селінджер Дж. «Ловець у житі» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=133

Сімак К. «Двобій» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3985

Стендаль «Ваніна Ваніні» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3121

Такубоку І Лірика https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4118

Теккерей В. «Ярмарок суєти» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4097

Уеллс Г.:

«Країна сліпих» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8159

«Двері в стіні» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1147

«Коли Сплячий прокинеться» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8158

«Війна світів» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=16

«Невидимець» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1142

Фіцджеральд Ф.С.:

«Великий Гетсбі» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1164

«Ніч лагідна» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1166

Ягелло Й. «Шоколад із чилі» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8121

Янсон Т.:

«Тато і море» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4445

«Наприкінці листопада» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4446

11 клас

Айтматов Ч.:

«І понад вік триває день» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8182

«Плаха» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1273

Апдайк Дж. «Кролик розбагатів» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8187

Барнз Дж. «Відчуття закінчення» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8188

Беккет С. «Чекаючи на Годо» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8147

Борхес Х. «Дзеркало і маска» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8190

Гасклі О. «Дивний новий світ» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2934

Гашек Я. «Пригоди бравого вояка Швейка» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2727

Гелпрін М. «Свіча горіла» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8200

Гемінгвей Е. «Кішка на дощі» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8199

Гессе Г.:

«Гра в бісер» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2865

«Степовий вовк» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2864

Ділан Боб. Поезії:

«Лиш вітер тобі відповість» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8202

«Часи, вони ж міняються»  https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8203

Джойс Дж.:

«Джакомо Джойс» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=87

«Дублінці» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=263

Дюрренматт Ф.:

 «Гостина старої дами» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2988

Еко У. «Ім’я троянди» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=160

Еліот Т.С. Поезії:

«Порожні люди» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=517

«Суїні серед солов'їв» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=520

Елюар П. Поезії:

«Свобода» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3026

«Мова» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3022

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1928

Зюскінд П. «Голуб» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3126

Йонеско Е.:

«Голомоза співачка» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3183

«Носороги» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3159

Ільф І.А., Петров Є.П. «Дванадцять стільців» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2932

Кавабата Я. «Німий» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1963

Кафка Ф.:

«Притчі»  https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8210

 «Лист до батька» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8212

Кіз Д. «Квіти для Елджернона» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3440

Кізі К. «Політ над гніздом зозулі» https://www.ukrlib.com.ua/styslo-zl/printit.php?tid=9037

Кінг С.Е. :

«Здібний учень» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3404

Лангольєри» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3407&page=2

Кініллі Т. «Список Шиндлера» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=9161

Кобо Абе:

«Людина-коробка

https://booksonline.com.ua/view.php?book=124800

«Жінка в пісках» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8220

Кундера М. «Нестерпна легкість буття» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3453

Ле Гуїн «Ті, хто покидають Омелас» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8219

Лем С. «Соляріс» https://www.ukrlib.com.ua/books-zl/printout.php?id=233&bookid=39

Манн Т. «Маріо і чарівник» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3617

Маркес Г. «Сто років самотності» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=111

Муракамі Х.:

«Хроніка заводного птаха» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=82303

«Норвезький ліс» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8262

«1Q84» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8237

«Підземка» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8263

Некрасов В. Повісті, оповідання, нариси:

«Людина і вчитель» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8223

Павич М.:

«Хозарський словник» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8265

«Зоряна мантія» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8268

«Дамаскин» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=122

Памук О. «Мене називають Червоний» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8270

Пеннак Д.:

«Око вовка» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8274

«Куть-кутько» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8275&page=5

Райнсмар К. «Останній світ» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3897

Саган Ф.:

«Привіт смутку» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8272

«Трохи сонця в холодній воді» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8279

Тарковський А. Поезії:

«Мені докучили слова…» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8285

«Ось і літо спливло…» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8288

Фаулз Дж:

«Хмара» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4155

Фріш М.:

«Андорра» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8281

«Біографія» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8282

«Санта-Крус» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8280

Хайнлайн Р. «Ляльководи (Лялькарі)» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4238

Чапек К.:

 «Война с саламандрами» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4294

 

Українська література

ХІХ століття - почато ХХ століття

 1. І. Франко «Земле, моя всеплодющая мати…» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=646
 2. І. Франко «Сікстинська мадонна» https://www.ifranko.name/uk/Verses/ZVershynINyzyn/VolniSonety/SikstynskaMadonna.html
 3. І. Франко «Гімн» http://ukrbooks.com/ua/gimn/
 4. І. Франко «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=lystia14
 5. І. Франко «Чого являєшся мені у сні?» http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=lystia19
 6. І. Франко «Легенда про вічне життя» http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=izmara15
 7. І. Франко «Декадент» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=642
 8. І. Франко “Розвивайся ти, високий дубе...” https://www.i-franko.name/uk/Verses/ZVershynINyzyn/Ukrajina/RozvyvajsjaTy.html
 9. І. Франко “Мойсей” https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=633
 10. І. Франко “Сойчине крило” https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3782
 11. І. Франко «Украдене щастя» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=653

І половина ХХ століття

 1. Леся Українка (Лариса Косач) . «Contra spem spero http://ukrbooks.com/ua/contra-spem-spero/
 2. Леся Українка «Слово, чому ти не твердая криця…» http://ukrbooks.com/ua/slovo_chomu_ty_ne_tverdaja_krycja/
 3. Леся Українка «Стояла я і слухала весну…» https://www.l-ukrainka.name/uk/Verses/DumyIMrii/Melodii/StojalaJaISluchalaVesnu.html
 4.  Леся Українка «Лісова пісня» https://ukrclassic.com.ua/katalog/u/ukrajinka-lesya/972-lesya-ukrajinka-lisova-pisnya
 5. Микола Вороний («Інфанта») https://mala.storinka.org/
 6. Микола Вороний («Блакитна Панна») https://mala.storinka.org/
 7. Олександр Олесь (О. Кандиба) «Чари ночі» https://mala.storinka.org/
 8. Олександр Олесь (О. Кандиба) «По дорозі в казку» https://mala.storinka.org/
 9. Володимир Винниченко «Сонячна машина» https://royallib.com/book/vinnichenko_volodimir/sonyachna_mashina.html
 10. Володимир Винниченко «Момент» https://osvita.ua/school/literature/
 11. Михайль Семенко «Бажання» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=230 http://poetyka.uazone.net/semenko/
 12. Михайль Семенко «Місто» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=6265
 13. Михайль Семенко «Запрошення» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=6262
 14. Павло Тичина «Арфами, арфами... https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=379
 15. Павло Тичина «О панно Інно...» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=377
 16. Павло Тичина «Ви знаєте, як липа шелестить...» http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=tychina&page=tychin32
 17. Павло Тичина «Пам’яті тридцяти» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2392
 18. Євген Плужник «Ніч... а човен – як срібний птах!» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=6100
 19. Микола Зеров http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=125&type=tvorch
 20. Максим Рильський («Солодкий світ!..») https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=6209
 21. Максим Рильський «У теплі дні збирання винограду» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13692

 

ІІ половина ХХ століття - поч. ХХІ століття

 1. В. Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці..» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=239
 2. В. Симоненко «Ікс плюс ігрек» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=6315
 3. В. Симоненко «Ну скажи, хіба не фантастично..» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=17990
 4. Д. Павличко «Два кольори» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=101
 5. Д. Павличко «Явір і яворина» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=167
 6. Д. Павличко «Я стужився, мила, за тобою..» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=167
 7. І. Драч «Балада про соняшник» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=879
 8. М. Вінграновський «У синьому небі я висіяв ліс» http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=vinhranovsky&page=vinhr13
 9. М. Вінграновський «Цю жінку я люблю» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5131
 10. Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=446
 11. Л. Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5723
 12. Л. Костенко «Українське альфреско» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5740
 13. Л. Костенко «Моя любове, я перед тобою…» http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=kostenko&page=kost41
 14. Л. Костенко «Розкажу тобі думку таємну» https://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina/285-lina-kostenko-rozkazhu-tobi-dumku-taemnu
 15. Л. Костенко «Красива осінь вишиває клени» http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=kostenko&page=kost35
 16. Л. Костенко «Маруся Чурай» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1042
 17. В. Стус «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=6245
 18. В. Стус «Господи гніву пречистого…» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=346
 19. Г. Пагутяк «Потрапити в сад» https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3529
 20. П. Загребельний «Диво» https://osvita.ua/school/literature/z/69297/list-7.html
 21. І. Римарук «Різдво» http://maysterni.com/publication.php?id=1735
 22. А. Андрухович «На Різдво в Україні діються речі» https://ru.poetree.club/poems/xvi-na-rizdvo-v-ukrayini-dijutsya-rechi
 23. О. Забужко «Визначення поезії» http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=zabuzhko&page=zabuzhko0045
 24. С. Жадан «Перші дні листопада» https://ru.poetree.club/authors/sierghii.zhadan
Зарубіжна література

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Стародавня Греція

Гомер «Одіссея» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=530

Італія

Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=347

Англія

Вільям Шекспір «Гамлет» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?Хtid=2

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Німеччина

Ернест Теодор Амадей Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2895

США

Волт Вітмен «Листя трави» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8117

РОМАН ХІХ СТ.

Франція

Стендаль (Марі Анрі Бейль) «Червоне та чорне» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=131

Густав Флобер «Пані Боварі» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4172

Англія

Оскар Вайльд «Портрет Доріана Грея» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=21

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ, ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Франція

Шарль Бодлер:

«Квіти зла» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2257

«Відповідності» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=139

«Вечерова гармонія» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=140

Поль Верлен:

«Поетичне мистецтво» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=130

«Осіння пісня» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=429

Артюр Рембо:

«Голосівки» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=127

«Моя циганерія» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=476

ДРАМАТРУГІЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Бельгія

Моріс Метерлінк «Синій птах» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3663

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Франція

Ромен Гарі «Повітряні змії» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8118

Бразилія

Паоло Коельйо «Алхімік» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8013

Швеція

Тумас Йоста Транстремер:

«Алегро» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=295

«Lamento» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=294

Китай

Мо Янь (Гуань Моє) «Геній» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8119

Велика Британія

Сью Таунсенд «Таємний щоденник Андріана Моула» (рос. мовою) https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8130

Ніл Річард МакКіннон Гейман:

«Чому наше майбутнє залежить від читання» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8129

Польща

Йоанна Ягелло «Кава з кардамоном» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8120

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Німеччина

Йоган Вольфганг Гете «Фауст» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=145

МОДЕРНІЗМ

Німецькомовна проза

Франц Кафка «Перевтілення»

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=86

Франція

Албер Камю «Чума»

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=108

 

ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Франція

Гійом Аполлінер «Міст Мірабо» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=94

«Зарізана голубка й водограй» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=92

Австрія

Райнер Марія Рільке:

«Згаси мій зір…» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=179

«Орфей. Еврідіка. Гермес»  https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=88

Сонети до Орфея  https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=90

«Ось дерево звелось…» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=89

«Хто понад тіньми здолав…» https://rilke.org.ua/verses/orpheus_stus.html#orpheus1_9_stus

«Ти ж, о божественний…» https://rilke.org.ua/verses/orpheus_stus.html#orpheus1_26_stus

Іспанія

Федеріко Гарсія Лорка:

«Гітара» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=96

«Про царівну Місяцівну» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3580

АНТИУТОПІЯ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

 Велика Британія

Джордж Орвелл

«1984» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2283

«Скотоферма» https://www.ukrlib.com.ua/books-zl/printout.php?id=294&bookid=0

ПРОБЛЕМИ ВІЙНИ ТА МИРУ В ЛІТЕРАТУРІ ХХ ст.

Німеччина

Бертоль Брехт «Матінка Кураж та її діти» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2355

Генріх Бель «Подорожніій, коли ти прийдеш у Спа…» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=345

Німецькомовна поезія

Пауль Целан

«Фуга смерті» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4243

 

ЛЮДИНА ТА ПОШУКИ СЕНСУ ІСНУВАННЯ В ПРОЗІДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

США

Ернест Гемінгвей «Старий і море» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=109

Колумбія

Габріель Гарсія Маркес «Стариган з крилами» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=118

Японія

Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=110

Сербія

Павич Милорад «Скляний равлик» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2184

Аргентина

Хуліо Кортасар «Менади» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8011

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Таїр Халілов «До останнього подиху» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8156

США

Джон Майкл Грін «Провина зірок» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=9158

Австралія

Маркус Френк Зузак «Крадійка книжок» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8137